NOVY MOST. PRO STAROBYLE MESTO | Architekt, Nr. 11/1996